Een belangrijke schakel in de werking van SOMIVAL zijn de vrijwilligers. Zij bepalen in grote mate de kwaliteit van de werking van onze club.

Types vrijwilligerswerk
SOMIVAL heeft nood aan een groot aantal vrijwilligers die voor diverse taken kunnen worden ingeschakeld. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:

 • De begeleiding van mensen met een beperking:
  • bij het zwemmen: recreatief en competitief (vereiste: kunnen zwemmen)
  • bij de bocciacompetitie: algemene begeleider
  • bij het paardrijden: begeleiding van paarden (vereiste: enige ervaring)
  • bij powerchair hockey: algemene begeleider
 • Trainers, coaches, scheidsrechters voor alle sporten
 • Hulp bij de organisatie van wedstrijden
 • Hulp bij de organisatie van ontspannings- en socio-culturele activiteiten

Vereisten
Deze verschillen naar gelang de taak van de vrijwilliger, maar de belangrijkste vereiste is gemotiveerd willen werken met mensen en aandacht hebben voor de doelgroep, zodat deze mensen de mogelijkheid krijgen om in veilige en optimale omstandigheden te kunnen sporten en deel te nemen aan activiteiten.
De vrijwilligers dienen zich, net als de leden, te houden aan de gedragscode.

Vorming
Op regelmatige tijdstippen worden vormingsmomenten georganiseerd voor de begeleiders, zoals veiligheid in en rond het zwembad, SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), LORM (communicatie met doofblinden), etc. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan de praktische begeleiding en omgang met de doelgroep.

Interesse
Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@somival.be).

Praktische informatie
Organisatie
SOMIVAL, Olmstraat 85 8790 Waregem.

Doelstelling
Aanbieden van sportactiviteiten en ontspannende momenten aan mensen met een beperking en het organiseren van trainingen en vorming voor het begeleidend kader.

Juridisch statuut
VZW

Verantwoordelijke voor de organisatienota, informatie over rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger
Arno Marnix, Boterbloemstraat 8 8790 Waregem, tel 056 60 36 08

Verantwoordelijke die moet verwittigd worden bij ongevallen
Filip Dheedene, GSM 0476 59 83 53 - secretariaat@somival.be

Verzekeringen
Arena Nervierslaan 85 bus 2 1040 Brussel

 • Polis lichamelijke ongevallen: 1.113.634 – met connexe polis sportpromotionele activiteiten.
 • Polis burgerlijke aansprakelijkheid 1.113.635 – met connexe polis sportpromotionele activiteiten.
 • Rechtsbijstand: 1.113.635/1
 • Uitbreiding BA naar niet sportactiviteiten: 1.113.634 en 1.113.635/002C.
 • Uitbreiding LO polis 1.113.634 en 1.113.635/002C sport en niet sportactiviteiten voor vrijwilliger helpers (niet leden)


Vergoedingen
Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever met bewijsstukken.

Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Toegang tot vrijwilligersnetwerk
Vrijwilligers met een bijzonder statuut (werklozen, bruggepensioneerden, arbeidsongeschikten…) dienen vooraf bepaalde formaliteiten te vervullen en zijn hiervoor persoonlijk verantwoordelijk. Dit omvat melding bij de RVA, adviserende geneesheer, OCMW, …

Geheimhouding
Volgens artikel 458 van het strafwetboek:
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenissen af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 2.5 tot 12.50 euro.” De vermelding ‘alle andere personen’ kan dus ook op een vrijwilliger slaan waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv monitoren bij mindervaliden).

Rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van het werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, uitrusting en aangepaste vorming en bijscholing indien nodig.
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, …

Publicatie
Waregem, 20 november 2015.